Logo

Kwaliteitsrapport 2018Teamreflectie maatschappelijke ondersteuning

Voorbij de pioniers- fase; door naar ondernemerschap en verdieping

 

Alle medewerkers in de MO hebben intervisie met elkaar. Dat is een teamoverstijgend onderdeel van het werk.  Daarbij is veel aandacht voor teamontwikkeling. In elk team worden jaargesprekken binnen het team gevoerd en wordt op basis van de vraag van medewerkers gewerkt aan een passend opleidingsaanbod.


De MO is de afgelopen jaren sterk gegroeid, hierdoor is er extra aandacht nodig voor samenwerking in en tussen teams, gebruik van elkaars deskundigheid en de borging van kennis over de werkwijze in de MO en de gemeentelijke werkomgeving. De pioniersfase is voorbij en er is behoefte aan een volgende fase met meer aandacht voor ondernemerschap en verdieping.


Bij de MO is sprake van een hoge medewerkerstevredenheid. Deze is ook gemeten door de menselijke maat op de volgende onderdelen:

  • Autonomie: in welke mate voelt de medewerker zich ondersteund door Abrona om het werk uit te voeren? (94 procent ervaart deze ondersteuning altijd en vaak)
  • Competentie: in welke mate voelt de medewerker zich ondersteund door Abrona, om te doen waar ze goed in zijn? (88 procent ervaart deze ondersteuning altijd en vaak)
  • Verbondenheid ( In welke mate voelt de medewerker zich ondersteund door Abrona om verbonden te zijn met collega’s (81 procent ervaart deze ondersteuning altijd en vaak).


Menselijke maat medewerker


Ervaringsdeskundigheid geeft betere oplossingen omdat… 

Om de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning te kunnen bieden is het nodig om innovatieve ondersteuningsvormen (o.a. LifeWise*) in te gaan zetten. Doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen en beschermd wonen afgebouwd wordt, zal de vraag om ondersteuning in de thuissituatie toenemen op andere tijden dan tijdens kantoortijden.
Wij geloven dat we alleen door inzet van innovatieve ondersteuningsvormen en goede ketensamenwerking met de GGZ in de wijk, outreachend werken, specialistische doelgroepen, verbinding maatschappelijke ondersteuning - langdurige zorg binnen Abrona, de kwaliteit van de ondersteuning aan cliënten op peil kunnen houden. Ervaringsdeskundigheid en digitaal contact zullen een andere en grotere rol gaan spelen.

 

 

* LifeWise is een methodisch kader voor de begeleiding van cliënten met een lichte verstandelijke beperking in de grote stad, die bijkomende complexe psychosociale problematiek hebben: onaangepast gedrag, criminaliteit, agressie, verslavingen, schulden et cetera.

De naam verwijst naar het dynamische leven in de stad, dat complexe problematiek voor de cliënt met zich mee brengt. LifeWise biedt begeleiders verschillende handvatten om de cliënt echt verder te kunnen helpen. Van streetwise naar LifeWise.

Behoud van kwaliteit moet tussen de oren omdat...

Voorbij de pioniersfase; door naar ondernemerschap en verdieping

18/22
Loading ...