Logo

Kwaliteitsrapport 2018Teamreflectie langdurige zorg

Werken met methodieken 

 

Het verdiepen van werken met methodieken is goed van de grond gekomen. Dit was een focuspunt van 2018. ‘Het gaat de goede kant op luidt’ de conclusie. De generalistische langdurige zorg teams hebben veelal passende methodieken gekozen. Denk aan bijvoorbeeld competentiegericht werken en belevingsgerichte ouderenzorg. De scholing en borging die gepaard gaat met het kiezen van nieuwe, passende methodieken, moet de komende tijd ingevuld worden. Cliëntsysteemondersteuners worden veel ingezet voor individuele maar ook teamgerichte uitleg. Er zijn veelal trainingen geweest; dus er ligt een basis. Dan volgt nu de vraag op welke manier de manier de kennis verder wordt verspreid of wordt bijgehouden. Borging en scholing staan voor 2019 op de agenda.Werken met methodieken

Bij de specialistische langdurige zorg is afgelopen jaar een gerichte aandacht geweest om de Triple-C* van de grond te krijgen. Het heeft een goede boost gekregen, maar is nog niet overal geland. Scholing en borging zijn ook hier noodzakelijk. Daarom hebben enkele gedragsdeskundigen het onderwerp actief in hun portefeuille opgenomen en zijn ze er op diverse plekken in de organisatie mee aan de slag gaan. Ook voor generalistische langdurige zorg geldt dat Triple-C nog aandacht mag krijgen. En dan gaat het vooral over de grondhouding van deze methodiek. Handelen vanuit opvatting: zet niet het probleemgedrag centraal, maar de competenties of mogelijkheden van een persoon. Focussen op wat iemand wel kan, en de cliënt uitnodigen om succeservaringen op te doen, moet nog meer doorsijpelen tot in de haarvaten van Abrona. De grondhouding moet basishouding worden.

 

De arbeidsmarktproblematiek helpt niet mee als het gaat over werken met methodieken. Sowieso helpt te weinig personeel niet als je goed wilt werken. Er is krapte op de arbeidsmarkt en het personeelsverloop is groot. Door dat laatste punt is er verlies van kennis en ervaring. De nieuwelingen hebben nog geen scholing gehad of zijn daarmee bezig. Er wordt wel vaart gezet achter training. Iedere maand staat er nu  bijvoorbeeld een training Triple-C op het programma. Niet te missen! Een gevoel van urgentie lijkt aanwezig.


Alhoewel Abrona-medewerkers dus over de brede linie Triple-C kennen, wordt deze methodiek nog niet overal eenduidig uitgevoerd. Het is onderwerp van gesprek bij diverse teams nu iedereen weet wat te doen, de uitvoering ook hetzelfde is. Ook doelenplannen kunnen nog wel meer worden geformuleerd volgens het principe van Triple-C.

* Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we: 

  • uitgaan van hun menselijke behoeften;
  • een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
  • samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
  • anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.
Ik leer, jij leert, wij leren omdat…

Werken met methodieken

13/22
Loading ...