Logo

Kwaliteitsrapport 2018Interne reflectie

 
Het Abrona kwaliteitsrapport is gemaakt op basis van de rode draad uit de diverse teamreflecties, aangevuld met kwantitatieve gegevens en ontwikkelingen die raken aan kwaliteit van zorg en ondersteuning. Hoe wordt hiernaar gekeken als we reflecteren met de interne raden, het MT en onze externe visitatiepartners? Wat is de bestuurlijke reflectie? Lees vooral even verder!

De centrale cliëntenraad (CCA)…
… bespreekt vooral de vormgeving van het rapport. De filmpjes vormen samen de cliëntversie van het rapport, maar dat blijkt voor de raad niet duidelijk te zijn. Het is veel informatie en in de tekst zien zij veel moeilijke woorden. Daardoor is het voor de raad moeilijk om op de inhoud van het rapport te reageren.

Omdat het een digitaal rapport is vragen zij zich ook af of het niet té modern is voor oudere cliënten en voor cliënten die geen computer hebben of het lastig vinden om met een computer om te gaan. We spreken af dat er in het rapport een duidelijker uitleg zal komen over de filmpjes.

Naar aanleiding van de vraag of ook de lokale raden het rapport ontvangen bespreken we dat juist op locatie het goed is om met elkaar het gesprek te hebben over kwaliteit. De raad bedenkt hierbij dat de lokale bevindingen van het kwaliteitskader gedeeld kunnen worden via de digiborden en op de locatiepagina’s.

De centrale familieraad (CFA)…
… vindt de bouwstenen en de inhoud van het rapport herkenbaar. De focus op de ontwikkeling van zelforganiserende teams wordt gemist. Net als Informatie over welke locaties niet mee hebben gedaan, cijfers over de realisatie van Triple C en herkenning van specifieke locaties. Vraag is of er een bijlage kan worden toegevoegd met specifieke punten van de locaties?

Het  rapport is een weergave van de bouwstenen op centraal niveau. Bij publicatie van het rapport op 1 juni ontvangen cliënten, familie en medewerkers een prikkelende uitnodiging om het rapport te bekijken. De CFA stelt voor dat deze boodschap ook een prikkel is om het gesprek op locatie aan te gaan.

Teams reflecteren, en vanuit die reflecties worden verbeterpunten opgenomen in de lokale jaarplannen. Door bij dit proces, lokaal, cliënten en familie betrekken zorg je voor gezamenlijkheid en betrokkenheid en daarin hebben we met elkaar nog een slag te maken.

De Ondernemingsraad (OR)…
… is enthousiast over de vormgeving van het rapport en vindt de inhoud een eerlijk beeld geven. We zijn zelfkritisch en spelen hierin open kaart. De toevoeging van de ondersteuning in de maatschappelijke ondersteuning geeft een completer beeld van de diensten die Abrona biedt. Benieuwd hoe de gemeenten zullen reageren op deze manier van het verantwoorden van kwaliteit.

Bij de teams waarbij cyclisch werken met het kwaliteitskader en jaarplannen nog een puzzel is, heeft de teamleider een belangrijke rol in het faciliteren hiervan. Over de focuspunten merkt de OR op dat zelforganisatie nog wel verbeterd kan worden, maar niet als focuspunt voor 2019 wordt benoemd. Uit de teamreflecties is dit niet als zodanig gekomen,  maar het is wel een thema binnen de Abrona Koers richting 2022.

De OR hecht er aan dat het kwaliteitsrapport een goede follow up krijgt. Zowel in de ontwikkeling van de focuspunten als ook in het gesprek erover. Tijd en de dialoog met medewerkers, cliënten en familie zijn hierin essentieel.

De auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid van de raad van toezicht (RvT)…
… is enthousiast over het proces, de vorm en de inhoud van het kwaliteitsrapport. Scherper dan het rapport 2017 omdat het beter laat zien waar het schuurt en dat het soms ook ingewikkeld is. Een kanttekening wordt gemaakt over het niet terug kunnen zien waar het lokaal goed gaat en waar niet.  En daar dan een percentage bij te vermelden, bijvoorbeeld. Ook de verbinding met de Abrona kernwaarden mag zichtbaarder.


De volledige raad van toezicht (RvT)…
... merkt op dat het kwaliteitsrapport gemaakt is op organisatieniveau en dat de insteek is dat de kwaliteit van zorg vooral lokaal moet worden gerealiseerd. Belangrijk is dat medewerkers bezig zijn met kwaliteit, nadenken over kwaliteit en reflecteren op kwaliteit. Gebaseerd op de bouwstenen van het kwaliteitskader, maar ook binnen de  uitgangspunten in de Koers richting 2022, de missie, kernwaarden en visie op ondersteuning. De RvT geeft als suggestie mee te laten zien wat de kruisbestuiving is van de leereffecten tussen langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning.

Het valt de RvT op bij de focuspunten dat die voor 2019 weer anders zijn dan die van 2018. In het rapport is te lezen wat we gedaan hebben met de focuspunten voor 2018. Lokaal kan het verschillen of deze nog aandacht nodig hebben en deze worden dan ook in de jaarplannen opgenomen.
Het focuspunt arbeidsmarktproblematiek wordt meer gezien als een punt voor de bestuurlijke agenda dan voor het kwaliteitsrapport. Het is echter wel als rode draad uit de teamreflecties gekomen; hoe blijven zelforganiserende teams hun werkzaamheden doen als er veel vacatures en dus veel invallers zijn. Gesuggereerd wordt dit focuspunt zodanig te formuleren dat het de lading beter dekt.

Het managementteam (MT)…
… vindt het kwaliteitsrapport een toegankelijk rapport dat een reëel en kloppend beeld geeft van Abrona. In de maatschappelijke ondersteuning zal nagedacht moeten worden of het meetinstrument Menselijke Maat wel het juiste meetinstrument is. Cliënten hadden bij de meting in 2018 namelijk veel toelichting nodig bij de vragen. De score van honderd procent bij door medewerkers ervaren autonomie valt (positief) op. Bij gemeenten wordt het kwaliteitsrapport via de reguliere kwartaalgesprekken onder de aandacht gebracht.

In het kwaliteitsrapport 2019 zullen de ondersteunende diensten ook worden meegenomen vanwege hun bijdrage aan de kwaliteit van zorg. Daarnaast wordt de suggestie gedaan om in het volgende rapport de medewerker zijn/haar verhaal te laten vertellen en zo letterlijk meer gezicht te geven aan kwaliteit van zorg en ondersteuning en hoe dit wordt ervaren.
Het MT concludeert dat het kwaliteitskader leidt tot een goede dialoog en een steviger positie krijgt in de organisatie. Ook wordt benoemd dat het een mooi proces is om niet top-down te werken, maar lokaal te verstevigen waardoor er maatwerk ontstaat.

 

Wat je vertelt, telt
De interne en externe reflectie over het kwaliteitsrapport 2017 vertelde ons dat we in het  kwaliteitsrapport 2018 meer inzicht zouden mogen geven over waar het schuurt en waar we nog niet goed in zijn, naast onderwerpen waar we terecht trots op mogen zijn. Wat vertel je, wat laat je zien en wat kun je daarvan leren, zijn vragen die we onszelf stellen. Het doet er immers toe wat je vertelt; daar ben je op gericht en dat krijgt aandacht.

Nu we voor de tweede keer een kwaliteitsrapport hebben gemaakt zien we dat teams ervaring hebben opgedaan met teamreflectie. In het kwaliteitsrapport 2018 is zichtbaar wat er goed gaat, waar het schuurt en waar we kunnen verbeteren. Niet alleen hebben vrijwel alle teams gereflecteerd en verbeterplannen gemaakt, maar ook de kwaliteit van de reflectie is toegenomen. Kwetsbaarder, kritischer en opener is mijn waarneming. We hebben de deuren open gezet en laten zien wat er te zien is.

Vanuit de interne reflectie krijgen we dit over het kwaliteitsrapport 2018 als feedback ook terug. Het gaf aanleiding tot het gesprek over ‘locatie-kwaliteitsrapporten' omdat daar immers de kwaliteit wordt ervaren. Meer aandacht nog bij de bron, óp de locatie. Reflecteren met het team, cliënten en familie. Meer nog met elkaar in gesprek over wat telt voor jou. Meerdere perspectieven zien en van elkaar horen.

Jan Duenk


 


Interne reflectie

19/22
Loading ...